Luật sư: NGUYỄN HOÀNG MINH

  •  Sinh năm: 1979
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số: 11.535/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/4/2015.
  • Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, hình sự, lao động