Luật sư: Nguyễn Bảo Phúc

  • Sinh năm: 1983
  • Chứng chỉ hành nghề số: 10.748 / TP/LS-CCHN do bộ tư pháp cấp ngày 17/7/2014
  • Lĩnh vực hành nghề: Đất đai, Dân sự, hình sự